Forretningsbetingelser

​Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, jeg påtager mig som advokat, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

​​

Jeg driver advokatvirksomhed som enkeltmandsvirksomhed fra adressen Enhøjsvej 37, 3450 Allerød under CVR-nr. 34107688.

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet. 

​​

Opdrags- og prisoplysning

Ved indgåelse af aftale om advokatbistand bekræftes ​dette skriftligt med beskrivelse af opgavens omfang og de vigtigste elementer i den påregnede bistand.

Der oplyses samtidig om forventede omkostninger samt størrelsen af mit salær ved sagens behandling, i det omfang dette er muligt.

Salær

Mit salær fastsættes - afhængig af sagens art - med udgangspunkt i det medgåede tidsforbrug, omfanget af det arbejde, der skal udføres, sagens betydning og værdi, sagens udfald samt det med sagen forbundne ansvar.

Min timesats er som udgangspunkt 1.800 kr. + moms (2.250 kr. incl. moms).

Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar allerede ved sagens modtagelse, men efter anmodning afgiver jeg gerne – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom jeg så tidligt som muligt orienterer dig, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

Afregning sker som udgangspunkt ved sagens afslutning. I særligt langvarige eller tidskrævende sager kan der efter nærmere aftale foretages á conto-afregning.

Jeg forbeholder mig ret til at foretage á conto-afregning i forbindelse med større erstatningsudbetalinger.

Såfremt, det er relevant, undersøges altid mulighederne for forsikringsdækning, retshjælp og/eller fri proces.

Hvis salæret helt eller delvist skal betales af det offentlige, en modpart eller et forsikringsselskab, vil du blive orienteret om principperne for fastsættelse af salæret i disse særlige tilfælde.

​​

Interessekonflikter

Jeg påtager mig ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Før jeg påtager mig en opgave, undersøger jeg derfor mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt måtte opstå, vil jeg henvise dig til en anden advokat.


Hvidvaskloven

Som alle andre danske advokatvirksomheder er jeg omfattet af reglerne i den til enhver tid gældende “Hvidvasklov”. Det indebærer, at du i sager omfattet af hvidvaskloven - særligt ejendomshandler - vil blive anmodet om at udlevere  kopi af dit pas eller kørekort samt kopi af dit sundhedskort. 

​​

Reglerne herom fremgår af hvidvaskloven.

Opbevaring og sletning af sager

Alle sager ekspederes digitalt via kontorets sagsstyringssystem, Legis 365.

Kontoret opbevarer ingen original-dokumenter. Eventuelle originale dokumenter, du måtte sende til kontoret, vil derfor blive indskannet og returneret umiddelbart herefter.

Sagsakter opbevares i mindst fem år fra fakturadato, hvorefter de destrueres henholdsvis slettes i sagsstyringssystemet.

​​

Databeskyttelse

Både i forbindelse med ejendomshandler og personskadesager anvender jeg personfølsomme oplysninger til brug for sagsbehandlingen. 

Jeg skal i den forbindelse oplyse dig om, at jeg personligt er dataansvarlig og indestår for, at indhentede data behandles sikkert.


Du har som registreret en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyt­telses­loven: ​

- Du kan altid kontakte mig for at få oplyst hvilke personoplysninger, jeg behandler om      dig.

- Du har ret til at få berigtiget oplysninger.

- Du har endvidere ret til at få slettet dine personoplysninger, ligesom du har ret til at få    overført dine oplysninger til en anden dataansvarlig.

- Jeg behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Dit samtykke kan    du til enhver tid trække tilbage.


Personoplysninger, der er indhentet til brug for personskadeerstatningssager, slettes, når der ikke længere er brug for dem i sagsbehandlingen, og senest 10 år efter sagens afslutning.​

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over min persondatabeskyttelse, bedes du kontakte mig.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjem­me­side: www.datatilsynet.dk, telefon: 33193200.

Ansvar, forsikring og fortrolighed

Alle advokater og deres medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

Jeg er personligt ansvarlig efter dansk rets almindelige regler og har tegnet lovpligtig advokatansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

Ansvarsforsikringen, der er tegnet hos HDI (HDI Global Specialty SE, Denmark), Langebrogade 3F, 1411 København K, police nr. 156-08655111-14006, dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

De advokatetiske regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik.

Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet et sæt advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Yderligere oplysninger herom kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

​​

Oplysning om mulighed for klagesagsbehandling
Som erhvervsdrivende skal jeg i henhold til forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at indbringe en tvist mellem dig og mig for Advokatnævnet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28, 4. sal
1306 København K

Tlf: 33 96 97 97

www.advokatnævnet.dk

postkasse@advokatnaevnet.dk

​​

Lovvalg og værneting

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med dig.

SOCIALE MEDIER

​​ABER

FAGLIGE MEDLEMSSK​ABER

- Danske Advokater

- Forsikrings- og erstatningsretlig Faggruppe (FEF)

- Dansk Forening for Forsikringsret (AIDA)

- Danske BOLIGadvokater

advokater

​Kontakt os

Advokat (L) 

Poul Lønborg-Jensen

brammer ADVOKATER

Allerød afdeling

Enhøjsvej 37

3450 Allerød


​Telefon: 30 12 84 55

plj@brammer-advokater.dk

CVR: 34107688

CVR: 34107688