Klientoplysninger

Diverse klientoplysninger

Jeg driver advokatvirksomhed under CVR-nr. 34107688 som en del af kontorfællesskabet Brammer Advokater.

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet. Jeg er endvidere medlem af brancheforeningen Danske Advokater.

Ansvar, forsikring og fortrolighed
Alle medarbejdere på kontoret er underlagt tavshedspligt, ligesom der er etableret interne retningslinjer for at undgå interessekonflikter.

Jeg er i øvrigt ansvarlig efter dansk rets almindelige regler og har tegnet lovpligtig advokatansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

Ansvarsforsikringen, der er tegnet hos HDI Danmark (HDI Global SE), Indiakaj 6, 2100 København Ø, police nr. VAS1401477, dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Salær

Mit salær fastsættes - afhængig af sagens art - med udgangspunkt i det medgåede tidsforbrug, omfanget af det arbejde, der skal udføres, sagens betydning og værdi, sagens udfald samt det med sagen forbundne ansvar.

Min timesats er som udgangspunkt 1.800 kr. + moms (2.250 kr. incl. moms).

Afregning sker som udgangspunkt ved sagens afslutning. I særligt langvarige eller tidskrævende sager kan der efter nærmere aftale med klienten foretages á conto-afregning.

Såfremt det er relevant, undersøges altid mulighederne for forsikringsdækning, retshjælp og/eller fri proces.

Hvis salæret helt eller delvist skal betales af det offentlige, en modpart eller et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af salæret i disse særlige tilfælde.

De advokatetiske regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Yderligere oplysninger herom kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Oplysning om mulighed for klagesagsbehandling
Som erhvervsdrivende skal jeg i henhold til forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at indbringe en tvist mellem dig og mig for Advokatnævnet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tlf: 33 96 97 98

www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Lovvalg og værneting

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

SOCIALE MEDIER

SAMARBEJDE

www.brammer-advokater.dk

Kontorfælleskab mellem selvstændinge advokater

advokater

​Kontakt os

Advokat (L) 

Poul Lønborg-Jensen

brammer ADVOKATER

Allerød afdeling

Enhøjsvej 37

3450 Allerød


​Telefon: 30 12 84 55

plj@brammer-advokater.dk

CVR: 34107688

CVR: 34107688